Biotowns
Biotowns
Biotowns
Romanian Magyar English
Biotowns

Proiectul BIOTOWNS - HURO/0901/128/1.3.4 -

         
                                                                Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu, a depus în cooperare cu Primăria Oraşului Szeged, în cadrul celei de-a treia solicitări de propuneri a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013,  Axa  prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare,  1.3. Protecţia mediului, acţiunea  1.3.4. Elaborarea de studii şi planuri”, cererea de finanţare a Proiectului cu titlul „Biodiversitatea şi protecţia naturii  - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim „BIOTOWNS”. cerere de proiect  aprobată în şedinţa comună a Consiliului Local al  Oraşului Szeged şi  Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care a avut loc la Szeged, în data de 22.01.2010.
        Proiectul  are ca obiectiv evaluarea  situaţiei existente a biotopurilor din pădurea forestieră de protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale municipiului Timişoara (floră şi faună) şi elaborarea unui Studiu strategic privind protejarea biodiversităţii existente şi creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiţii cât mai apropiate faţă de cel natural. Documentul strategic va face recomandări privind extinderile viitoare ale perdelei forestiere de protecţie, ameliorarea  situaţiei existente, recomandări pentru reechilibrarea ecologică a acestor obiective, protejării florei şi faunei, propuneri pentru structura şi compoziţia  ierboasă, arbustivă şi arboricolă a perdelelor de protecţie, modalităţi de stimulare şi protejare a lumii vii din aceste habitate, luând în considerare principiile dezvoltării durabile. Activităţile pentru partea maghiară sunt similare,  studiu urmând a viza biotopurile existente din spaţiile verzi şi  parcurile din Oraşul Szeged, în urma căruia să se elaboreze planul privind protecţia şi conservarea biodiversităţii.

        Proiectul se derulează pe parcursul a 8 luni şi are un buget total aprtobat de 80.000 EURO, din care  40.000 EURO pentru partea română şi 40.000 EURO pentru partea maghiară. Rolul de lider de proiect a fost asumat de Primăria Szeged, Primăria Timişoara fiind partener de proiect.  Perioada de derulare a proiectului  este martie - octombrie  2011.

        Pentru Municipiul Timişoara, activităţile  proiectului vizează realizarea unui Studiu ştiinţific, de specialitate  care va cuprinde o evaluarea  complexă a situaţiei biotopurilor şi recomandări strategice privind  viitoarele proiecte de dezvoltare şi extindere a perdelei forestiere de protecţie, de  protejare şi conservare a naturii şi biodiversităţii,  activităţile de management intern, realizarea unei pagini web comune, în limbile română, maghiară şi engleză, de  comunicare şi diseminare a rezultatelor proiectului precum şi o conferinţă de specialitate internaţională, de comunicare a rezultatelor proiectului – conferinţa de închidere.

        Finanţarea acestor proiecte se va face  prin contribuţie proprie de la bugetul local al municipiului Timişoara în proporţie de 2%, adică 800 EURO, iar 98% asistenţă financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% - UE (FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională) şi 13% bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului, sumele fiind iniţial avansate, urmând a se recupera prin rambursare, ca urmare a depunerii rapoartelor de progres şi financiare, aprobate de către organismele de control specifice proiectului.

         Considerăm că  punctele de interes şi obiectivele comune ale celor două administraţii publice înfrăţite, materializate în proiect,  în domeniul protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii, constituie un punct de plecare către viitoare dezvoltări de proiecte de investiţii în viitor.  Oportunitatea acestui proiect rezidă şi din necesitatea de îmbunătăţire a situaţiei actuale în cadrul perdelelor forestiere de protecţie/parcuri/zone verzi precum şi abordarea  segmentului de protecţie şi conservare a biodiversităţii, insuficient abordată până în prezent într-un context atât de larg, justificate de lipsa mijloacelor financiare proprii ale consiliului local.

        Echipa pentru implementarea proiectului „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă  a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite” – acronim BIOTOWNS, cod HURO/0901/128/1.3.4.  – derulat în cadrul „Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013”,   este formată  din funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara numiţi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.  55/12.01.2011  după cum urmează:

Dr. Ing. Vasile CIUPA  - Director Executiv Direcţia de Mediu – Responsabil Proiect din partea Municipiului Timişoara în calitate de Partener de Proiect (PP);
Jur. Iudit BERE – SEMEREDI – Consilier Serviciul Spaţii Verzi -  Asistent  responsabil de proiect,  responsabil pentru întreaga activitate administrativă a proiectului şi persoană de contact între Liderul de Proiect (LP) şi  Partenerul de proiect (PP);        

Ec. Adriana DEACONU – Consilier Serviciul  Proiecte  cu Finanţare Internaţională – membru –  responsabil coordonare implementare proiect;
Ing. Adrian BERE – SEMEREDI  - Şef Serviciu Protecţia Mediului – membru –  responsabil tehnic implementare proiect  protecţia mediului şi achiziţii publice;
Mariana SANDU – ANDREI  - membru –  Consilier Direcţia Economică – Serviciul Buget – responsabil pentru managementul financiar al proiectului;
Ing. Diana – Mihaela NICA – Şef Serviciu Spaţii Verzi – membru – responsabil  tehnic implementare proiect – horticultură şi spaţii verzi;;
Biol. Călin Victor FIAT -  Şef Serviciu Administrare Mediu – membru – responsabil tehnic implementare proiect – specializarea biologie;